Strona głównaFinanseRodzaje podatków obowiązujących w Polsce

Rodzaje podatków obowiązujących w Polsce

W Polskim prawie mamy do czynienia z licznymi podatkami i opłatami lokalnymi. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r w Art.1c określa kto może być organem podatkowym: wójt lub burmistrz, prezydent miasta. Także ta ustawa reguluje zasady pobierania tych podatków i opłat oraz wysokości stawek. Pracę swoją zacznę od krótkiego opisania podatków i opłat, które są w Polsce.

Podatki i opłaty lokalne w Polsce:
– podatek od nieruchomości,
– podatek rolny,
– podatek leśny,
– podatek od środków transportowych,
– karta podatkowa,
– podatek od spadków i darowizn,
– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– opłata skarbowa,
– opłata targowa,
– opłata miejscowa, uzdrowiskowa
– opłata od posiadania psów,
– opłata  adiacencka
– opłata eksploatacyjna.

Podatek od nieruchomości
To największe źródło dochodów budżetów samorządowych, jest zawarty w formie podatku przychodowego. Pobiera się go od właścicieli nieruchomości, posiadaczy samoistnych nieruchomości, użytkowników wieczystych gruntów. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki, budowle lub ich części. Podstawą opodatkowania jest: powierzchnia użytkowa, wartość amortyzacyjna lub wartość rynkowa.

Podatek rolny
Obowiązek uiszczania podatku rolnego spoczywa na osobach fizycznych i prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które posiadają grunty rolne. Płacony jest od hektara rzeczywistego- w przypadku gdy grunty nie spełniają normy obszarowej opisane w ustawie lub hektara przeliczeniowego, gdy grunty spełniają normy. Hektar przeliczeniowy wylicza się na podstawie kilku kryteriów: rodzaju ziemi, położenia i rodzaju użytków rolnych.

Podatek leśny
Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które są właścicielami lasów, lub użytkownikami. Jednak obowiązkowi temu nie podlega Skarb Państwa ani gminy. Przedmiotem opodatkowania są lasy i grunty leśne sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. Z opodatkowania wyłączone zostały lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna.

Podatek od środków transportowych
Podatnikiem jest osoba posiadająca samochód, jednak jest tu warunek, że ten środek transportu powinien przynosić przychody podatnikowi. W tym przypadku pomija się samochody osobowe i maszyny rolnicze. Obowiązek zapłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportu został kupiony.

Przedmioty opodatkowania:
– samochody ciężarowe od 3,5 ton
– ciągniki siodłowe i balastowe
– przyczepy i naczepy z pojazdem od 7 ton
– autobusy

Karta podatkowa
można powiedzieć że jest przywilejem tylko dla niektórych przedsiębiorców. Przyznawana jest tylko na wniosek zainteresowanego. Jest uproszczoną forma prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to że rezygnuje się z określania wielkości uzyskiwanych przez podatnika dochodów, a podatek ustala się w stałych kwotach niezależnie od rzeczywiście osiągniętych dochodów.

Podatek od spadków i darowizn
Płacona jest gdy osoba nabywa własność z tytułu:
– dziedziczenia, przepisania lub testamentu
– darowizny
– zasiedzenia lub zachowku

Podatnicy tego podatku są podzieleni są na 3 grupy, których różni stopień pokrewieństwa. Te grupy mają za zadanie wydzielić granice do których regulowane jest pobieranie podatku i czym jest to bliższa grupa pokrewieństwa tym większy jest przedział, gdzie nie pobiera się go.

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Pobór jego odbywa się metodą samozliczenia co oznacza, że podatnik powinien prawidłowo obliczyć i zapłacić w terminie podatek.
Podatkowi podlegają następujące czynności prawne:
– umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych
– umowa pożyczki
– umowa darowizny
– umowa dożywocia
– umowa spadku i umowa zniesienia współwłasności
– ustanowienie hipoteki
– ustanowienie odpłatnego użytkowania

Opłata skarbowa
Jest rodzajem daniny publicznej pobieranej od czynności administracji publicznej. Przedmiotem opodatkowania jest dokonywanie właśnie tych czynności urzędowych poprzez wniosek. Obowiązek zapłaty ciąży na wszystkich osobach które korzystają z takich usług.

Opłata targowa
Zobowiązani do regulowania tej opłaty są to osoby dokonujące sprzedaży w danym dniu na targowiskach. Stawki opłaty są ustalane przez radę gminy, która bierze pod uwagę położenie targowiska i rzeczy które są przedmiotem sprzedaży.

Opłata miejscowa, uzdrowiskowa
Płacą ją osoby fizyczne które w celach turystycznych przebywają dłużej niż jedną dobę w miejscowości która ma walory turystyczne lub uzdrowiskowe. Nalicza się ją w stawkach dziennych, czyli wysokość zależy od ilości dni spędzonych w miejscowości i oczywiście zależy ona też od położenia Ta opłata nie może być wniesiona do każdej miejscowości, ponieważ aby móc ją pobierać region musi ten spełniać pewne warunki o których decyduje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Opłata od posiadania psów
Jak sama nazwa wskazuje tej właśnie opłacie podlegają osoby fizyczne posiadające na własność psa. Jednak istnieją pewnego rodzaju zwolnienia do nich należą osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, osoby przekraczające 65 lat samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe mogą mieć jednego psa od którego nie odprowadza się opłaty, a także ostatnia grupa jaką są osoby opłacające podatek rolny jednak i tu jest też ograniczenie do 2 psów na jedno gospodarstwo rolne.

Opłata adiacencka
Płacą ją właściciele i użytkownicy wieczystych nieruchomości gruntowych. Ustalana jest wraz ze wzrostem wartości nieruchomości. Podstawą opłaty stanowi wartość pieniężna przedstawiająca się na dzień wezwania do zapłaty, jest ustalana z pomocą zaciągniętą z opinii biegłych i rzeczoznawców.

Opłata eksploatacyjna
Obowiązek płacenia jej mają przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż na podstawie koncesji,oraz prowadzenie prac geologicznych przy których dochodzi do wydobywania kopalin. Wysokość wymiaru opłat są ustalane na podstawie ilości i rodzaju wydobytej kopaliny.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne